Kategórie
seminar

Glagoli

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia pre deti a mládež

Pozývame vás na kurz artefiletiky, na ktorom sa tvorba stáva skutočným zážitkom, prekvapením a zároveň relaxom. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít a techník môžu študenti rozvíjať svoju osobnosť a tvorivé myslenie. Dôležitý je proces tvorby a nie samotný výsledok. V artefiletike je umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje pocity a myšlienky. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu, ale na hľadanie a objavovanie toho, ako deti môžu najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, prežívajú a cítia.

Program na každom stretnutí tvoria dve časti:

  • Zážitok z kreatívnej tvorby (techniky zamerané na kooperáciu, komunikáciu, empatiu, riešenie problémov)
  • Následný reflektívny dialóg v skupine, kde deti majú možnosť predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a budovať:

  • Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí
  • Zdravý sebaobraz a sebaúctu dieťaťa
  • Záujem o umenie a jeho dejiny

Trvanie kurzu: 4 stretnutia vždy vo štvrtok od 16:00 do 18:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 14

Vek účastníkov: deti a mládež od 1. do 9. ročníka ZŠ

Cena na jednotlivca: 79 € *

Začiatok: 24.11.2022 *

Ukončenie kurzu: Po absolvovaní kurzu získajú študenti certifikát o absolvovaní a fotografie z jednotlivých stretnutí, ktoré si budú môcť stiahnuť zo zdieľaného disku

  • V cene kurzu sú zabezpečené všetky potrebné pomôcky, pitný režim a drobné zdravé občerstvenie.
  • Minimálny počet účastníkov je 6
  • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
  • Platba vopred pred začatím kurzu. Všetky informácie vám zašleme po prihlásení.

Kontaktujte nás pre prihlásenie a bližšie info na +421 904 882 522, alebo na artefiletikask@gmail.com.

O lektorkách:


Mgr. Simona Hanová je školská psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä individuálnej a skupinovej práci s deťmi, adolescentami a rodičmi. Je frekventantkou dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (Človekom centrované poradenstvo a psychoterapia). Častokrát sa u detí v súvislostí s výtvarným umením stretáva s výrokom: „Ja neviem kresliť.“ Vďaka artefiletike je podľa jej skúseností toto naučené prednastavenie pri prvých aktivitách odbúrané, a deti, ale aj dospelí môžu tak slobodne tvoriť a objavovať samého seba.


Mgr. Jana Baranec je školská špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia a poruchami autistického spektra. Počas svojej praxe sa jej cieľom nestalo len pomenovanie problému, ale najmä riešenia, čo ju motivovalo stať sa certifikovanou terapeutkou metódy Dr. Sindelár a Bilaterálnej integrácie. Už v detstve boli pre ňu kreatívne aktivity formou sebavyjadrenia a sebapoznania, a preto ju očarilo spojenie výtvarných aktivít s rozvojom detského potenciálu v artefiletike.

Kontakt: +421 904 882 522 alebo artefiletikask@gmail.com