Kategórie
celorocny seminar

Glagoli

Tvorivá slovenčina

Slovenčina nie je iba gramatický strašiak a literatúra nie je iba staromódny počítač. Deti v nej objavujú svoje schopnosti komunikácie s celým svetom. Ako?

Cez tvorivé písanie obohacujú svoju slovnú zásobu, zachytávajú svoje myšlienky, nápady, úvahy, postoje, ktoré môžu zdieľať alebo inšpirovať, môžu však odovzdávať aj nové uhly pohľadu a nové možnosti.

Cez tvorivé čítanie objavujú svoje záujmy a schopnosti, aktívne s nimi pracujú, objavujú súvislosti a prepojenosť týchto poznatkov, kde si cibria vlastné kritické a konštruktívne myslenie.

Samotné klasické písanie a čítanie podporuje u detí správny neurofyzický a psychosomatický vývoj, ktorý je dnes enormne brzdený. Náuka gramatiky a literatúry je preto rozdelená na dve časti: na analyticko-logickú a tvorivo-umeleckú, aby prepájala obidve časti hemisfér. Je tiež obohatená aj o historické poznatky, významné udalosti či spoločenské a ekologické otázky. A práve v komunikačných, písomných a umeleckých prejavov žiaka sa nadväzuje na jednotlivé spoločenské vedy, čím sa dieťa nielen učí, ale vytvára si aj osobné a prosociálne zručnosti do budúcnosti.

Do skupiny druhostupniarov pozývame ďalších kamarátov vo veku 11 – 15 rokov (5.-9.ročník).

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Obsiahnuté predmety: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a filozofia

Trvanie kurzu: Stretávame sa v utorok a štvrtok v čase od 9,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 12

Cena na jednotlivca: 144 € mesačne *

Začiatok: už prebieha *

  • Cena je orientačná a môže sa meniť v závislosti od skutočne odučených hodín.
  • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny, prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
  • Platba vopred na mesiac

Lektorka Michaela Snopeková

Prvé kroky Michaely viedli k založeniu dvoch rodinných centier, ktorých cieľom bolo uviesť svetlo alternatívnej pedagogiky do praxe. Ďalej si rozširovala obzor v inovačných metódach edukácie, kde sa stretla s pedagogikou Marie Montessori, waldorfskou pedagogikou Rudolfa Steinera, neurologickým výskumom reči a emočnou inteligenciou detí v Neurasoft Praha, rozvojom intuície vo Svetadíl Praha, farebnou liečbou od Vicky Wallovej, adlerovskou psychoterapiou SAIP Bratislava, osobnostnou psychológiou Enneagramu podľa D.R.Risa a R.Hudsona a s ekologickou osvetou Kathrin Hartmannovej. Keď narástol počet detí so ŠVVP venovala pozornosť aj tejto problematike a hľadala spôsoby ako deti edukovať a eliminovať ich dysfunkčné poruchy a správanie. Disharmónia a kontraproduktivita, ktorá vládla v školskom prostredí ju presvedčila, že záujem a edukácia dieťaťa nie je kompatibilná so psychológiou ani s najnovšími poznatkami v pedológii či pedagogike. Keď sa upravil zákon o individuálnom vzdelávaní mimo školy, osobne sa začala venovať domškolákom a spájať tieto deti tak, aby si rodičia uvedomili, že zmena v prístupe vzdelávania je potrebná, ale zachovávať sociálne a
praktické prostredie ešte viac. Popritom ďalej edukuje pedagógov, ktorí majú záujem navýšiť svoje poslanie práce s deťmi. Pôsobí aj ako osobný kouč rodičov a píše knihu, ktorá je vrcholným dielom jej bohatých skúseností vo výchove a vzdelávaní, ktoré získala za posledných 20 rokov. Stala sa tiež lektorkou tvorivej slovenčiny, cez ktorú dokáže s deťmi pracovať na viacerých úrovniach učenia tak, aby zapájala čo najviac vedomie, schopnosti a vôlu detí a aktivovala ich prirodzený a autentický vývin. Najviac však poukazuje na tínedžerov a ich potrebu mať pri sebe zodpovedných a vedomých dospelých, ktorí ich sprevádzajú, pretože toto obdobie je práve pre nich veľmi významné z aspektu vytvárania si vlastných postojov a smeru, ktorým sa budú neskôr uberať. Michaela je tiež maminka dvoch detí Tatiany 14 a Adama 18 a hovorí, že práve oni jej najviac v živote otvárali pohľad do srdca detí, pretože často sa stretávala s ich čistým a prirodzene vnímavým pohľadom. V jej poslaní objavila cestu prepájať deti , rodičov, starých rodičov a pedagogických pracovníkov s prírodou a vesmírom, s ich jasne danými zákonitosťami, ktoré majú najpodstatnejší význam pre plnohodnotný život.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,